learning for professionals

University West

University West (Swedish: Högskolan Väst) is a university college (högskola) located in Trollhättan, in southwestern Sweden. Until 2008, the college was called University College of Trollhättan/Uddevalla (Swedish: Högskolan i Trollhättan/Uddevalla) and had three campuses, in Trollhättan, Uddevalla and Vänersborg, but all study programmes have been relocated to new facilities in Trollhättan.

6 RESULTS

ADDITIV TILLVERKNING – PRODUKT- OCH TILLVERKNINGSASPEKTER

Kursen lyfter fram hur konstruktiva utformningar av produkter för att dessa skall kunna tillverkas med additiva metoder. Vidare innehåller kursen programmering av processparametrar och hur dessa påverkar metallurgi och hållfasthet hos de tillverkade objekten. Dessutom fokuseras olika metoder för inspektion och validering, samt kostnadskalkylering utifrån ett globalt perspektiv inkluderande miljö- och hållbarhetsaspekter.

Digitally-enabled Production 7.5 hp

This course, Digitally-enabled production, is offered in a collaboration between Mälardalens högskola (MDH), Högskolan Väst (HV) and Linnéuniversitetet (LNU). The course aims to support and facilitate our partner manufacturing companies to become competitive in digitally-enabled production. During the course, we address the potential prerequisites and capabilities required for implementing industry 4.0 in the context of an overall production system. More specifically, we increase the competence base of companies in three areas—internal logistics systems, virtual factory, and sensor and signal processing—which can holistically interconnect the key components for the successful implementation of industry 4.0. This course consists of three interconnected course modules at an advanced level and it is offered between September and November 2020: Internal Logistics in Industry 4.0, 2.5 credits, MDH, https://www.mdh.se/en/malardalen-university/education/course-syllabus?id=29594 Virtual Factory and Robot Cell Simulation, 2.5 credits, HV, https://admin.hv.se/samverka-med-oss/kompetensutveckling/teknik/kompetensutveckling-inom-produktionsteknik/virtual-factory-and-robot-cell-simulation/ Data Acquisition and Monitoring, 2.5 credits, LNU, https://kursplan.lnu.se/kursplaner/kursplan-4MT017-1.pdf More information about the course is available on the below link: https://www.mdh.se/en/malardalen-university/education/further-training/smart-production/digitally-enabled-production-7.5-hp Apply to the course in the below link:  https://www.mdh.se/en/malardalen-university/education/further-training/smart-production/digitally-enabled-production-7.5-hp/application-form-digitally-enabeled-production-7.5-hp

INDUSTRINS DIGITALISERING - TEKNOLOGIHANTERING

Berör några av de grundläggande koncepten och teorierna kring strategisk teknologihantering och granskar viktiga strategiska beslut i centrum av teknik- och innovationshantering utifrån företagets konkurrenssituation. Dessa kan till exempel beröra valet av teknologi, disruptiva innovationer, tidpunkten för teknikutvecklingsinitiativ, implementeringsstrategier, modulär design, skapande av strategiska partnerskap eller anpassning till snabb teknisk förändring.

INDUSTRINS DIGITALISERING - VIRTUELLA FABRIKEN

Kursen fokuseras på grundläggande metodik för den virtuella fabriken inom konceptet industrins digitalisering.  Koncepteten virtuella fabriker, fabriksskanning och AR/VR (Augmented och Virtual Reality) kopplat mot industrins digitalisering tas upp i kursen och diskuteras. Andra moment som diskuteras är databassystem kopplade mot simuleringsprogramvara samt autonoma robotceller.

Machine learning for Industry 4.0

The emergence of artificial intelligence has created a new opportunity to apply machine learning (ML) in industry 4.0. In this era of the Internet of Things and Big data, processing of a large amount of data would not be possible without ML. Thus, ML made industrial production smarter than ever before.  So, learn the course “Machine learning for Industry 4.0” to bring in new business models in your company and boost productivity using ML.  The course provides knowledge about basics of ML and data, describes ML algorithms and tools and also explains the concept of Industry 4.0 and digitalization in industry 4.0.   The individual processes can be better understood and optimized with the help of the knowledge from the course. Also, it could have an important contribution in analysing the industrial data set, improving results, and making  decision and/or predictions for failure, demand, sales, and production. This course is a collaboration between Högskolan Väst, Linnéuniversitetet and Mälardalens Högskola. It consist of three course modules: Introduction to Machine Learning (MDH – 2 credits, Basic level), Industry Digitalization – Industry 4.0 (HV – 2,5 credits, Advanced level), Applied Machine Learning (LNU – 3 credits, Advanced level). Students who pass all three courses will receive a diploma from Learning for Professionals.

PRODUKTIONSLEDNING - PRODUKTIONSLOGISTIK

Med produktionslogistik menas planering, samordning och styrning av det tillverkande företagets materialflöden och resursflöden med utgångspunkt från dess produktionssystem. Området har fått allt större betydelse för företag i takt med dels ökade krav på kortare och säkrare leveranstider, dels ökade krav på mindre kapitalbindning samtidigt som produkter ska kundanpassas.