learning for professionals

University of Skövde

The aim of the education and research at the University of Skövde is to help society meet today's and tomorrow's challenges. The work the work is permeated by our values profiling, excellence and consideration and the overall University theme Digitalization for sustainable development. We are now at the point where jobs are changing as the digital transformation is putting enormous pressure on our society. Together with our partners in business, and the public sector, the University of Skövde work strategically with skills-enhancing efforts towards employees in areas such as: technologies of the future, organizational development and leadership. For companies to stay competitive, professionals need the opportunity to learn more and learn new. Welcome to apply for a course with us at the University of Skövde.

14 RESULTS

Business Intelligence - Data-Driven Organisations A1N

To be translated Att bli en datadriven organisation är en vision för många organisationer. I litteraturen finns det flera exempel på att datadrivna organisationer är mer framgångsrika än organisationer som mestadels fattar beslut på magkänsla. Den här kursen tar upp vad som menas med datadrivna organisationer och hur det relaterar till Business Intelligence. Kursen har även ett praktiskt moment där deltagarna refleketerar över vilka hinder och möjligheter det finns i den egna verksamheten med att bli datadriven. Lär dig förstå vad datadrivna organisationer ärKursen består av en teoretisk del och en praktisk del. Den teoretiska delen innehåller en introduktion till området datadrivna organisationer och relationer till Business Intelligence. I den praktiska delen av kursen undersöks vilka hinder och möjligheter det finns i den egna verksamheten med att bli datadriven. Vem är kursen för?Kursen riktar sig till personer ute i yrkeslivet, som är intresserade av att lära sig mer om vad som menas med datadrivna organisationer. Efter avslutad kurs kan du:Redogöra för vad som menas med datadrivna organisationer och relationer till området Business Intelligence.Reflektera över vilka hinder och möjligheter det finns i den egna verksamheten med att bli datadriven. Kurskod, ansökningskod, plats, takt, kursspråkIT748A, HS-26365, Flexibel, 10%, Undervisningen ges på svenska (viss undervisning på engelska kan förekomma) Ämne, utbildningsområdeInformationsteknologi, teknik Ansökan, behörighet och antagning till virtuella fabrikenOm du arbetar inom industrin, men saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på så kallad reell kompetens. Läs mer på den här sidan his.se/ansokindustrikurser Mer information om kursen samt länk till ansökan hittar du på Högskolan i Skövdes kurssida.

Business Intelligence - overview G1N

To be translated Många organisationer använder Business Intelligence-lösningar för att bearbeta och analysera både intern och extern data, för att kunna utveckla sin verksamhet. Syftet med denna kurs är att ge en översikt om vad som menas med Business Intelligence och hur det kan användas i en organisation. Kursen utgår ifrån en bred definition av Business Intelligence (BI), och hur olika typer av BI-lösningar kan användas för att skapa mervärde i organisationer. Kursen tar upp exempel på BI-lösningar och vilka etiska frågeställningar som kan uppstå. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:• redogöra för grundläggande begrepp, metoder och tekniker inom Business Intelligence,• förklara och exemplifiera hur olika typer av beslutstöd kan användas i organisationer, samt• redogöra för etiska frågeställningar som kan uppstå i samband med en Business Intelligencelösning. Kurskod, ansökningskod, plats, takt och undervisningsspråkIT132G, HS-21658, Flexibel, Distans, 15%,  Ämne, utbildningsområdeInformationsteknologi, teknik Ansökan, behörighet och antagningOm du arbetar inom industrin, men saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på så kallad reell kompetens. Läs mer på den här sidan his.se/ansokindustrikurser Mer information om kursen samt länk till ansökan hittar du på Högskolan i Skövdes kurssida.

CAM: Introduction to Computer-Aided Manufacturing G1N

The course will provide lectures to introduce the basic knowledge of metal cutting process, NC technology and its applications in manufacturing devices (e.g. NC machine tools), the basic knowledge of NC programs based on ISO 6983 standard, the methodology of process planning, and their implementations in computeraided manufacturing environment. The tutorials will be provided to practice process planning and NC programming with a Computer Aided Manufacturing (CAM) program for a given part which is expressed by 3D model with PMI. Results and findings will be reported and reflected upon in a technical report following a given template which is an analogous file for shop floor communication purpose. After completed course the student should be able to:• describe the basics of metal cutting process,• describe the working principles of numerical control (NC) machine tools,• program NC codes based on the ISO 6983 standard,• analyze part 3D models with Product and Manufacturing Information (PMI) and interpret its implication for machining by applying the knowledge of process planning,• create a process plan for a given part using a CAM program,• document the process planning results as shop floor communication files. Course code, application code, location, pace and languageMT131G, HS-21742, flexibel distance, 25%, teaching in English. Subject, Disciplinary DomainMechanical Engineering, Technology Application, eligibility and admissionIf you work in industry, but lack academic qualifications, you can apply to be assessed on so-called real competence. Read more on this page his.se/ansokindustrikurser More information about the course and a link to the application can be found at the University of Skövde's course page.

Electro Mobility A1N

To be translated Den här kursen ger dig en översikt över elektromobilitetens möjligheter och utmaningar. Elektrifieringen skapar möjlighet till fossilfria transporter, men det finns stora utmaningar i omställningen. En elektrisk drivlina skiljer sig kraftigt från de med förbränningsmotorer. Kärnan är en elektrisk motor som med sitt styrsystem driver hjulaxlarna. Kraften finns antingen lagrad i batteri eller så används bränsleceller som går på vätgas. Detta kräver en infrastruktur i form av ladd och tankstationer. Det finns även flera typer av elvägar som skapar möjlighet att ladda under färd.  GenomförandeKursen genomförs med en (1) obligatorisk träff på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Canvas i Studentportalen. Kurskod, ansökningskod, plats och taktVP742A, HS-26357, Flexibel med 1 träff, 50%, Undervisningen ges på svenska (viss undervisning på engelska kan förekomma). Ämne, utbildningsområdeVirtuell produktframtagning, teknik Ansökan, behörighet och antagningOm du arbetar inom industrin, men saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på så kallad reell kompetens. Läs mer på den här sidan his.se/ansokindustrikurser Mer information om kursen samt länk till ansökan hittar du på Högskolan i Skövdes kurssida.

Industrial Robotics and RobotStudio® I G1N

Introduction to industrial robotics and robot programming. Specifically, the software RobotStudio® is used in the course and the student learns to handle, program, and simulate robots in this virtual environment.Although robots are spreading to public environments and homes, the largest area of application is still the manufacturing floor of the manufacturing industry. The number of robots in these industrial environments is growing and the robots are becoming more flexible and independent. At the same time, the market's demands for new and better products at ever-shorter intervals drive a development where the product life cycle becomes ever shorter, which means that robots need to be reprogrammed more and more frequently in order to handle these new products. This means that there is no time to shut down production to introduce reprogramming and testing for new variants and products. Offline programming and simulation are an effective way to meet this trend. With the professional software RobotStudio® from ABB, robot programming can be done on a PC in the office (offline), without the need to stop production. In this way, you can create and test (simulate) robot programs for upcoming products in advance. In this course you will learn how to use RobotStudio® for programming and simulation of robots. The robot's control program is generated by RobotStudio® and downloaded to the robot when it is time to start manufacturing the new product. Programming, optimization and training can thus be done in parallel with, and without affecting, ongoing production. This leads to a number of advantages, for example: reduced risks, faster start-up, shorter set times, better documentation of programs made and increased productivity. In this basic course you will learn the theoretical basics of industrial robotics and how to use the RobotStudio® software to jog / run robots, model details, program and simulate a simpler robot application. The course is free of charge and open to applicants who are EU citizens. Course code, application code, location, pace and languagePR027G, HS-21756, flexible distance, 50%, teaching in English. Subject, Disciplinary DomainIndustrial Engineering, Technology Application, eligibility and admissionIf you work in industry, but lack academic qualifications, you can apply to be assessed on so-called real competence. Read more on this page his.se/ansokindustrikurser More information about the course and a link to the application can be found at the University of Skövde's course page.  

Industrial Robotics and RobotStudio® II G1F

To be translated to english Fortsättning inom industriell robotteknik och robotprogrammering. Specifikt används RobotStudio® i kursen och studenten lär sig mer avancerad programmering. Dessutom ger kursen också kunskap om lagar och standarder inom området maskinsäkerhet samt kunskap om riskanalys, samt behandlar samverkansrobotar i industriella applikationer.Trots att robotar sprider sig till offentliga miljöer och hem är det största tillämpningsområdet fortfarande tillverkningsindustrins verkstadsgolv. Antalet robotar i dessa industriella miljöer växer och robotarna blir mer flexibla och självständiga. Samtidigt driver marknadens krav på nya och bättre produkter med allt kortare intervaller en utveckling där produkternas livscykel blir allt kortare, vilket leder till att robotar behöver programmeras om allt oftare för att kunna hantera dessa nya produkter. Detta innebär att det inte finns tid att stänga ned produktionen för att införa programmera om och testa inför nya varianter och produkter. Offline-programmering och simulering är ett effektivt sätt att möta denna trend. Med den professionella programvaran RobotStudio® från ABB kan robotprogrammeringen göras på en PC på kontoret (offline), utan att produktionen behöver stoppas. Man kan på detta sätt i förväg skapa och testköra (simulera) robotprogram för kommande produkter. I denna kurs kommer ni att lära er att använda RobotStudio® för programmering och simulering av robotar. Robotens styrprogram genereras av RobotStudio® och laddas ner till roboten när det är dags att börja tillverkningen av den nya produkten. Programmering, optimering och utbildning kan alltså ske parallellt med, och utan att påverka, den löpande produktionen. Detta leder till en rad fördelar, t.ex.: minskade risker, snabbare igångkörning, kortare ställtider, bättre dokumentation av gjorda program och ökad produktivitet. I denna fördjupningskurs lär du dig mer avancerad offline- och grafikprogrammering, modellering, programmering av två robotar som samarbetar, definition och modellering av mekanismer som kompletterar robotens förmågor i en automatiserad miljö, exempelvis aktiva fixturer och arbetsdon, samt mer om den styrkod som RobotStudio® använder. Kursen ger också kunskap om lagar och standarder inom området maskinsäkerhet samt kunskap om riskanalys. Ett eget arbete som behandlar samverkansrobotar i industriella applikationer ingår också. I kursen genomförs projektarbete i programvaran RobotStudio® från ABB. Kurskod, ansökningskod, plats, takt och undervisningsspråkPR329G, HS-22614, Flexibel Distans, 100%, Undervisningen ges på svenska (viss undervisning på engelska kan förekomma). Ämne, utbildningsområdeProduktionsteknik, teknik Ansökan, behörighet och antagningOm du arbetar inom industrin, men saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på så kallad reell kompetens. Läs mer på den här sidan his.se/ansokindustrikurser Mer information om kursen samt länk till ansökan hittar du på Högskolan i Skövdes kurssida.

Laser-Based Manufacturing and Materials Processing A1N

To be translated Kursen behandlar fundamentala och övergripande frågor relaterade till laserbaserad tillverkning, nuvarande forskningsområden samt applikationsområden för laserbaserad tillverkning. Speciellt behandlar kursen mekanismer inom lasersvetsning, värmeledningssvetsning, nyckelhålssvetsning, absorbtionsmekanismer (Fresnel- och bremstrålningsabsorbtion), influens av skyddsgas och plasmaplym, prestanda och kvalitetsaspekter, lasersvetsning av olika material, komponenter i lasersvetsningssystem samt inblick i forskningsfrågor inom lasersvetsning. Kurskod, ansökningskod, plats, takt och undervisningsspråkVP743A, HS-26359, flexibel distans, 40%, undervisningen ges på svenska (viss undervisning på engelska kan förekomma). Ämne, utbildningsområdeVirtuell produktframtagning, teknik  Ansökan, behörighet och antagningOm du arbetar inom industrin, men saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på så kallad reell kompetens. Läs mer på den här sidan his.se/ansokindustrikurser Mer information om kursen samt länk till ansökan hittar du på Högskolan i Skövdes kurssida.

MTM Time Studies for Manual Processes G1N

To be translated En nyckelfaktor för att bedriva konkurrenskraftig produktion i Sverige och Europa är att vi kan beskriva manuellt arbete på ett entydigt sätt, driva metodförbättringar och objektivt fastställa cykeltider utan subjektiva bedömningar av prestation. I denna kurs får du lära dig grunderna för tidmätning av manuellt arbete och hur du genomför en analys av manuellt monteringsarbete i en produktionsanläggning. Denna tidmätning kan sedan ligga till grund för exempelvis balansering och optimering av en produktionslina. Efter kursen har du möjlighet att genomföra certifieringsprov för MTM-SAM hos MTM-Föreningen i Norden (kostnad för att genomföra certifieringsprov tillkommer). MTM används för att analysera och tidsbestämma manuellt arbete. Det är ett så kallat elementartidsystem. Det bygger på en enkel princip: För en viss definierad rörelse finns det ett enhetligt tidsvärde bestämt. Utifrån MTM-systemet kan varje manuell arbetsoperation uppdelas i grundrörelser (ex. greppa och placera), som tillsammans utgör en komplett arbetsoperation, exempelvis att plocka en slangklämma från en låda och montera den. Var och en av de definierade grundrörelserna har tilldelats ett bestämt tidsvärde. Detta tidsvärde är fastställt med hänsyn till rörelsens natur och förhållanden, under vilka den utförs. Kurskod, ansökningskod, plats och taktPR023G, HS-21799, flexibel, 25% Ansökan, behörighet och antagningOm du arbetar inom industrin, men saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på så kallad reell kompetens. Läs mer på den här sidan his.se/ansokindustrikurser

Optimization Driven Design G2F

The course begins with an introduction to optimization-driven design and how it is used in industrial contexts, this is followed by solution methods for optimization problems in a variable. These introductory parts of the course deal with unlimited optimization and the focus is on creating a variety of solution methods for different types of optimization problems. Examples of solution methods that are treated are linear programming (LP), Newton's method, secant methods and the steepest descent method. In these latter methods, problems are considered in several variables, which also applies to the remaining parts of the course. For limited optimization problems, different methods for handling coercion are presented, for example Karush-Kuhn-Tucker (KKT), quadratic programming (QP), active quantities and multipliers. The course continues with convex optimization and variation differences with application in mechanical engineering and ends with structure, shape and topology optimization. After completed course the student should be able to:show familiarity with basic optimization algorithms and their use,display knowledge about how structural and design optimization can be used during the design process,demonstrate comprehension of how optimization driven design is used in the development of sustainable products,demonstrate the ability to use topology optimization in structural analyses,demonstrate the ability to perform sensitivity analyses,demonstrate the ability to perform a major optimization driven design project.  

PLC-programming I G1N

To be translated Introduktion till PLC (programmable logic controller/programmerbar logisk styrenhet) programmering där en översiktsbild ges av PLC hårdvara samt kringutrustning. De vanligaste programmeringsspråken behandlas och praktisk programmering utförs.Den här kursen är för dig som vill lära dig hur en PLC är uppbyggd och hur den programmeras. Den internationella standarden IEC 61131 definierar fem olika programmeringsspråk för PLC. Vi går igenom dessa fem programmeringsspråk och dyker lite djupare i tre av dem: ladder diagram, structured text samt sequential function chart (SFC). Tidigare programmeringsvana är inget krav men underlättar naturligtvis. I kursen används två programvaror CoDeSys och Simumatik 3D. CoDeSys används för att skapa PLC-programmen och Simumatic 3D används för att skapa 3D-miljöer (produktionsmiljöer med maskiner, rullband, sensorer, kontrollpaneler, m.m) där PLC-programmen exekveras. Båda dessa programvaror tillhandahålls till studenten utan kostnad. Dessa program fungerar endast i PC. En Mac-dator kan alltså inte användas i denna kurs.

Project Management - Basic Concepts and Methods G1N

To be translated Vill du bli bättre på att leda projekt och få direkt användbara kunskaper på området? Då ska du läsa den här kursen i projektledning som ger dig redskapen för att bli en bättre projektledare.I kursen kommer vi att gå igenom grunder inom projektledning samt introducera en generell projektmodell. Dessutom tittar vi på verktyg och metoder som är direkt tillämpbara inom företag och organisationer samt övar dig i att använda kända planeringsverktyg. Eftersom mycket av arbetet inom företag och organisationer görs i grupp tränar vi även på bland annat att förstå gruppdynamik och ge feedback under kursens gång.

Technical Leadership for Future Industry Processes A1N

To be translated Svensk industri möter nu en av de största utmaningarna sedan den industriella revolutionen. Vad innebär det för dig som ledare eller blivande ledare i industrin? Hur bibehåller du drivkraften hos dina medarbetare?Välkommen till kursen tekniskt ledarskap för framtidens industriprocesser. Den här kursen är särskilt framtagen för dig som har, eller strävar efter att ha en ledande roll i en industriell organisation. Kurser ger dig fördjupad kunskap inom området teknisk ledarskap med hänsyn till både mänskliga faktorn och ekonomin utöver den tekniska baskunskapen, den så kallade fullt integrerade teknikern eller ingenjör. Vi tittar närmare på och diskuterar olika ledaregenskaper och ledarstilar. Vad innebär det att vara en ledare med tekniskt ansvar?Stora förändringar krävs för att svensk industri ska fortsätta vara konkurrenskraftig. Genom studier av praktikfall och arbetsrelaterade fall skapas djupare förståelse för under vilka förutsättningar tekniska ledare arbetar och vilka krav som ställs. Kurskod, anmälningskodVP737A, HS-26353 Ansökan, behörighet och antagningOm du arbetar inom industrin, men saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på så kallad reell kompetens. Läs mer på den här sidan his.se/ansokindustrikurser