Search

Karlstad University

Karlstad University – we challenge the known and explore the unknown. Karlstad University is characterized by high-quality education and research in combination with active collaboration with the surrounding society. The university has approximately 19,000 students and 1,300 employees. Our students and staff develop knowledge and skills for individual enrichment and to contribute to a sustainable society. Our creative academic environments are characterised by curiosity, courage and persistence. By taking a critical approach, we safeguard the scholarly and artistic foundations of our operations. Karlstad University is characterised by welcoming proximity and trust. We always promote democratic values, equality and diversity. https://www.kau.se/en

8 RESULTS

Affärsmodeller i en tid av transformation

Målet med den här kursen är att ge dig som deltagare ökad kunskap om och förståelse för hur affärsmodeller kan användas för att analysera problem och utmaningar med fokus på värdeskapande i företag och andra organisationer. Kunskap som kan användas för att utveckla verksamheter, få ökad lönsamhet och stärkt konkurrenskraft.  I den här kursen får du lära dig mer om affärsmodeller och du kan använda affärsmodeller för att skapa värde för dina kunder. Kursen består av följande moduler: 1) Affärsmodeller – vad är det? 2) Affärsmodeller och innovationer, och 3) Hållbara affärsmodeller. Kursen behandlar begrepp, teorier och modeller med fokus på värdeskapande och med koppling till digitalisering, innovationer och hållbarhet. Konkreta vertyg och utmaningar med koppling till området kommer att presenteras.  Efter genomgången kurs kommer deltagarna ha en tydligare förståelse för hur den egna organisationen affärsmodeller kan stärkas och utvecklas. GENOMFÖRANDEKursen är uppbyggd av moduler där du tar del av forskningsartiklar och filmer samt deltar i föreläsningar och diskussionsseminarier. Kursen förutsätter självständigt arbete, textinläsning samt aktivt och reflekterande deltagande. En central del i kursen är att deltagarna tillämpar teorier, begrepp och modeller på egna problem och delar erfarenheter med varandra. Diskussionsinnehållet i kursen bestäms delvis av deltagarna och utgår från deras erfarenheter, frågor och utmaningar i sitt arbete.  Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Den riktar sig till dig som är yrkesverksam och ges på deltid så att studier och arbete kan kombineras. Undervisningen sker på svenska och engelska och genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. MÅLGRUPPDet här är en kurs för dig som är yrkesverksam och som vill öka sina kunskaper om affärsmodeller. Den passar exempelvis dig som är verksam i ledningsgrupp och i din roll som chef, projektledare, försäljare, produktionschefer, marknads- och kundansvarig samt medarbetare inom produkt- och tjänsteutveckling. ÖVRIGT Kursen är avgiftsfri. Antal platser är begränsat. Anmäl ditt intresse via kursens webbplats. Välkommen!

Datadriven tjänsteinnovation

Genom denna kurs får du ökade kunskaper om datadriven tjänsteinnovation. Du får lära dig mer om hur du kan använda systematisk insamling av användardata som grund för tjänsteutveckling och innovation. I den här kursen får du lära dig mer om systematisk datainsamling, analys av användardata samt hur företag och organisationer kan använda insikter från detta arbete vid tjänsteutveckling och innovation. Målet är att ge dig ökad kunskap om tekniska verktyg, analysmetoder och etiska samt legala övervägande som ligger till grund för en systematisk insamling av användardata och hur det på ett strukturerat sätt kan utgöra en grund för tjänsteutveckling och innovation. Kursen behandlar teorier och modeller där olika typer av scenarios för datainsamling och analyser kommer att presenteras och reflekteras av dig utifrån din verksamhet eller tidigare erfarenheter. Kursen består av fyra moduler där vi fokuserar på: Introduktion till datadriven tjänsteinnovation Verktyg för insamling av data och analysmetoder som grund för insiktsgenerering Affärsmässigt perspektiv av datadriven tjänsteinnovation - hur företag/organisationer kan använda insikter från systematisk insamling och analys av användardata för tjänsteutveckling och innovation Etiska och legala aspekter vid insamling av användardata Du lär dig att Efter genomgången kurs kommer du ha en ökad förståelse för: Vilka verktyg som kan användas för systematisk datainsamling och analys Hur detta arbete kan gynna företag/organisationer vid tjänsteutveckling och innovation Hur företag/organisationer kan arbeta systematiskt med den förändrings- och förnyelseprocess som systematisk datainsamling och analys innebär Hur företag/organisation kan tillvarata användares personliga integritet vid systematiskt insamlande och analys av användardata För vem?  För dig som arbetar med eller är intresserad av datadriven innovation och vill lära dig mer om systematisk datainsamling, analys av användardata samt hur företag och organisationer kan använda insikter från detta arbete vid tjänsteutveckling och innovation.  Information och anmälan Undervisningen genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng.Kursinnehållet baseras på forskning och är utvecklat i dialog med näringslivet. Kursen är avgiftsfri. Antal platser är begränsat. Anmäl ditt intresse till kursen via kursens webbplats. Välkommen!

Framtidens ledarskap

Den här kursen behandlar ledarskap och praktisk implementering av ledarskap. Du får ta del av teorier, begrepp och modeller samt dela och diskutera olika frågeställningar och utmaningar utifrån dina erfarenheter.  Kursen tar sin utgångspunkt i teorier om ledarskapets roll för samskapande och kollektiv intelligens. Projektledning och förändringsledning, både praktiskt och teoretiskt belyses också. Kursen behandlar teorier och modeller som är viktiga för professionellt och organisatoriskt lärande, så som regenerativt lyssnande, konstruktivt relationsbyggande, hybrida arbetsmetoder och förhållningssätt för att öka arbetsgruppens empowerment.  Efter genomgången kurs kommer du att kunna:    Redogöra för de ledarskapsteorier som är viktiga för professionellt och organisatoriskt lärande Analysera och förklara hur ledare kan bygga konstruktiva relationer Diskutera och reflektera över ledarskapsteoriers och modellers relevans i olika situationer  Reflektera över hur digitala verktyg kan påverka rollen som ledare Digitala träffar via Zoom 16 februari, 14-16 2 mars, 14-16         16 mars, 14-16 30 mars, 14-16 13 april, 14-16     27 april, 14-17 Kursen ges på distan och är avgiftsfri. Antal plats är begränsat.Läs mer och anmäl ditt intresse via kursens webbplats. Välkommen!

Idéhantering för yrkesverksamma

Företag och organisationer arbetar ständigt med att utveckla nya tjänster eller produkter. En viktig del i detta arbete är idéhantering - att främja idéskapande och kunna hantera idéer på ett effektivt sätt för att i slutändan stärka konkurrenskraften inom företaget. Detta kan du lära dig mer om i denna kurs som vänder sig till dig som är yrkesverksam. Idéhantering handlar om att kunna strukturera kreativa innovationsprocesser och möjliggöra en systematisk generering, vidareutveckling och utvärdering av idéer vid innovationsarbete. Genom effektiva idéhanteringsprocesser kan företag och organisationer förbättra sitt innovationsarbete och på så sätt lättare kunna fånga upp kreativitet och nya idéer. I denna kurs får du ökad kunskap och förståelse för teorier, centrala koncept och modeller som kan användas för att på ett systematiskt och hållbart sätt hantera och arbeta med idéskapande, idéutveckling och idéutvärdering. Kunskap som kan hjälpa dig att förbättra effektiviteten och innovationsarbetet inom din organisation och som bidrar till att utveckla din egen kompetens. Kursen behandlar idéhantering utifrån fyra delområden: Grundläggande teorier om idéhantering och dess roll i organisationens innovationsprocess.Idékonceptet, kreativitet och idégenerering inom organisationerTeorier och metoder för vidareutveckling av idéer i organisationer.Metoder för idéutvärdering, bedömning och beslut samt strategier för outsourcingMålsättningen är att du efter avslutad kurs ska kunna redogöra för teorier kring idéhantering, redogöra och tillämpa metoder för idégenerering, idéutveckling och idéutvärdering. Du ska kunna kritiskt reflektera över idéhanteringsprocessen och dess olika delmoment utifrån ett tjänsteperspektiv och analysera organisationens idéhanteringsprocess samt bedöma möjliga förbättringsområden. För vem?Kursen vänder sig till dig som arbetar med innovation, tjänsteutveckling, produktutveckling affärsutveckling, innovationsprocesser med mera, och som vill få mer kunskap om idéskapande, idéutveckling och idéutvärderingsmetoder. ÖvrigtKursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Den riktar sig till dig som är yrkesverksam och ges på deltid så att studier och arbete kan kombineras. Undervisningen sker på svenska och engelska och genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. Kursen är avgiftsfri och antal platser är begränsat. Läs mer och anmäl ditt intresse via kursens webbplats. Välkommen!

Kundmissnöjdhet och klagomålshantering

Den här kursen ger dig ökad förståelse för vikten av att hantera och lära från missnöjda kunder. Du får kunskap och verktyg som du kan använda för att skapa bättre kundupplevelser och få fler nöjda kunder. Målet är att du ska få ökad kunskap och förståelse för centrala begrepp, teorier, modeller och metoder med fokus på klagomålsprocesser och hur du kan återskapa kundens förtroende. Kursen behandlar, bland annat, orsaker till och analys av kundmissnöje, teorier och exempel från tjänsteforskning samt exempel på hur du kan applicera detta i praktiken. Vi tittar tillsammans på hur företag och organisationer kan lära av situationer med missnöjda kunder situationer och tillvägagångssätt för att säkerställa att fel, brister och kundmissnöjet inte upprepas. Kursen genomförs på distans och är avgiftsfri. Antal platser är begränsat. Läs mer och anmäl ditt intresse via kursens webbplats.

Kundresan: Vägen till kunddrivet värdeskapande

Att kunna utveckla och erbjuda en produkt eller tjänst som skapar ett värde för kund är centralt inom verksamheter. För att lyckas med detta behövs kunskap om kunder och deras värdeskapande processer och här kan kundresan vara ett effektivt verktyg. Detta sätter vi fokus på i denna kurs. Kursen behandlar värdeskapande processer hos kunder - hur värde kan skapas och förstärkas hos kunder, klienter och andra som verksamheten riktar sig till - med fokus på kundresor. Kunskap som du kan använda för att utveckla din verksamhet, få ökad konkurrenskraft och lönsamhet och en bättre förståelse för dina kunder. Du kommer att få lära dig vad en kundresa är och hur det kan vara ett verktyg för att utveckla din verksamhet. Du får också lära dig hur du samlar in kunskap och insikter kring kunder och deras upplevelser med hjälp av olika metoder samt hur du kan använda detta för att identifiera förbättringsmöjligheter i din verksamhet. Du får ta del av teorier och praktiska verktyg med koppling till aktuell forskning. Kursinnehållet kommer att kopplas till kursdeltagarnas egna verksamheter där du som deltagarna ges möjlighet att diskutera frågor och utmaningar från din verksamhet. Kursen består digitala föreläsningar, filmer samt digitala workshops med följande tema: observation och intervju som metod, kundresa som verktyg samt värdeskapande processer. Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Den riktar sig till dig som är yrkesverksam och ges på deltid så att studier och arbete kan kombineras. Undervisningen sker på svenska och engelska och genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. Kursen är avgiftsfri. Antal platser är begränsat.

Nudging och beteendeförändring

Målet med den här kursen är att ge dig ökad kunskap om och förståelse kring beteendeförändring. En speciell typ av beteendeförändring som kursen fokuserar på handlar om nudging. I dagens samhälle finns det många situationer där människor måste förändra sitt beteende för att bättre kunna nå individuella och samhälleliga mål. Nudging och beteendeförändring är viktiga kunskaper för alla personer som försöker förändra andra människor till mer hållbara beteenden.   Kursen kommer att ge dig kunskap som kan användas för att designa förslag till beteendeförändring i samband med exempelvis organisationsförändringar, samhällsförändringar eller andra typer av händelser som kräver att större grupper ändrar sina beteenden i någon utsträckning. Kursen behandlar även motivationsteori och centrala nya modeller för storskalig beteendeförändring. Du får ta del av teoretisk kunskap om psykologiska teorier om vad som förändrar människors beteende samt om därtill relevanta praktiskt utformade modeller. Genom att koppla detta till egna verksamhet kan förståelsen för beteendeförändring underlättas. Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam och som vill stärka sin teoretiska och praktiska förståelse för nudging och beteendeförändring i relation till vissa specifika utmaningar.  Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Undervisningen genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. Kursen är avgiftsfri. Antal platser är begränsat.

Stärk organisationens förändringsförmåga - teori och praktiska verktyg

Det här är en kurs för dig som vill utveckla din förmåga att driva och genomföra organisationsförändringar. I den här kursen får du träna och utveckla din förmåga att arbeta med både beprövade och nya verktyg för organisationsutveckling som skapar engagemang. Kursen ger dig ökad förståelse för organisationsförändringar och stärker din förmåga att genomföra reella förändringar. Du får dela och ta del av erfarenheter och reflektera kring relevanta teorier rörande organisationsförändring. I kursen beskrivs utvecklingen och olika perspektiv inom entreprenörskap/intraprenörskap och organisatorisk utveckling och förändring. Du får ta del av och diskutera centrala begrepp, modeller och verktyg från forskningen samt hur dessa används både inom praktik och forskning. Stort fokus läggs på förändringsprocessen och dess byggstenar samt stödjande verktyg som behövs för att åstadkomma utveckling och förändring. Du lär dig att: Diskutera begrepp, modeller, teorier och perspektiv inom entreprenörskap/intraprenörskap och organisatiorisk utvecking och förändring. Förstå, analysera och kritiskt reflektera kring olika verktyg för förändringsarbete och organisationsutveckling. Välja och tillämpa relevanta verktyg på aktuella utmaningar inom företag, organisationer och samhälle. Producera och presentera rapporter som följer akademiska krav. För vem? Denna kurs riktar sig till ledare, projektledare, affärsutvecklare och innovationsledare som vill utveckla sin förmåga att driva och genomföra organisationsförändringar. Övrig informationKursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng.Undervisningen genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. Kursen vänder sig till yrkesverksamma och är avgiftsfri. Antal platser är begränsat. Läs mer och anmäl ditt intresse via kursens webbplats. Välkommen!