Search

Karlstad University

Karlstad University – we challenge the known and explore the unknown. Karlstad University is characterized by high-quality education and research in combination with active collaboration with the surrounding society. The university has approximately 19,000 students and 1,300 employees. Our students and staff develop knowledge and skills for individual enrichment and to contribute to a sustainable society. Our creative academic environments are characterised by curiosity, courage and persistence. By taking a critical approach, we safeguard the scholarly and artistic foundations of our operations. Karlstad University is characterised by welcoming proximity and trust. We always promote democratic values, equality and diversity. https://www.kau.se/en

8 RESULTS

Tillämpad service management för yrkesverksamma

Det här är en kurs om värdeskapande genom tjänster - hur du kan utveckla bättre tjänster för dina kunder. Kunskap som kan användas för att få ökad konkurrenskraft och lönsamhet. Målet är att ge dig ökad kunskap om och förståelse kring tjänsteforskning och hur du kan använda det i praktiken. Kursen behandlar centrala begrepp, teorier och modeller som kan användas för att analysera problem och utmaningar med fokus på värdeskapande i företag och andra organisationer. Du får bland annat lära dig mer om begrepp som tjänst och tjänstelogik, tjänstekvalitet och kvalitetsutveckling och tjänsteutveckling. Fokus är hur företag och andra organisationer kan skapa värde för sina kunder, ägare och medarbetare. Hur detta värde kan definieras, analyseras och utvecklas i samspel mellan olika aktörer och hur teknologi och andra resurser integreras och används. Kursen behandlar både hur värde skapas och hur värdeskapandet begränsas samt hur värde kan förstöras. Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam och som vill bredda dina kunskaper kring värdeskapande och organisationsutveckling samt ledarskap och ledningsstöd. Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Den riktar sig till dig som är yrkesverksam och ges på deltid så att studier och arbete kan kombineras. Undervisningen sker på svenska och engelska och genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. Kursen är kostnadsfri. Antal platser är begränsat. Gör en intresseanmälan via kursen webbplats så får du mer information. 

Bortom bemötande - strategi, organisation och ledarskap för kundorienterat servicearbete

Vad innebär det att jobba kundorienterat, mer än ett trevligt bemötande och en positiv kundupplevelse? Det tar vi upp i den här kursen där du får kunskap och verktyg som du kan använda i ditt arbete med att leda och organisera kundorienterat arbete inom olika tjänsteverksamheter. Att jobba kundorienterat har blivit ett krav i många tjänsteverksamheter. Vad innebär det egentligen? Det tar vi upp i den här kursen som behandlar de bakomliggande orsakerna till behovet av kundorientering i tjänsteverksamheter,  hur det kundorienterade tjänstearbetet kan ledas och organiseras samt vilka  konsekvenser detta har på arbetsförhållanden och arbetsmiljön. Med utgångspunkt i både deltagarnas egna erfarenheter och den senaste tjänste- och arbetslivsforskning ger kursen en balanserad och problematiserande bild av dagens servicearbete där svårigheter och möjligheter uppmärksammas och där en grund läggs för hållbara strategier inom området. Kursen tar upp följande områden: Kunders olika roller och kundrelationer, kundorienterat servicearbete utifrån ett organisatoriskt perspektiv, kundens roll vid tjänsteproduktion och implikationer i olika typer av tjänsteföretag, roller, makt och kön samt tjänsteinteraktioner, förutsättningar och problem och hur organisatoriska förutsättningar för goda tjänsteinteraktioner kan skapas. Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam med intresse för kunder, kundrelationer och ett kundorienterat servicearbete utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng.Den riktar sig till dig som är yrkesverksam och ges på deltid så att studier och arbete kan kombineras. Undervisningen sker på svenska och engelska och genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. Kursen är avgiftsfri. Antal platser är begränsat.

Consumer privacy - fundamentals

This course will give you an introduction and broadened you knowledge on consumer privacy on digital markets. It will give you the fundamentals of consumer and online privacy. The course outlines principles of user-centric privacy applicable to the design of online systems and choice architecture, focusing on user interface design and its psychological foundations. It addresses both theoretical and practical implications of online privacy. A central part of the course is for the course participants to apply theories, concepts, and models to problems related to online privacy and share experiences with each other. Discussions can be drawn upon personal experiences, case studies, and empirical research findings. The course also focuses on recognising and identifying ways to enhance online privacy (e.g., design principles, existing guidelines, and freely available repositories). The user-centric approach of the course indicates the importance of online privacy not only for individuals but also for groups, organisations, and society, taking into account the different definitions of consumer vulnerability. LEARNING OUTCOMESAfter completing the course, you should be able to: Describe online privacy, privacy rights, the role of usability, and their significance for decisions of an individual, as well as for a company/organisation.Explain select privacy-related attitudes & behaviours on the basis of some of the well-established theoretical privacy decision-making models.Distinguish and critically reflect on malicious practices that online services might employ to manipulate users and exploit their vulnerabilities.Account for and apply best practices enabling usable privacy and informed online privacy decisions. FOR WHOM?The course is aimed at working professionals who want to learn more about the topic and who processes digital information about consumers. It could, for example, be valuable for designers of UIs with whom consumers interact, and for individuals working in the public sector.  

Digitalisering och digitala transformationer i organisationer

I den här kursen får du en ökad förståelse för vad digitalisering och digital transformation innebär. Du lär dig mer om varför digitalisering kan vara ett bra sätt att utveckla en verksamhet samt hur du kan arbeta systematiskt med den förändringsprocess som digitalisering innebär. Detta kan hjälpa dig att förbättra effektiviteten och innovationsförmågan i din organisation samt bidrar till att utveckla din kompetens. Vad innebär digitalisering och digital transformation och hur kan företag och organisationer arbeta med digitalisering? Det är frågor som du kommer lära dig mer om här. Kursens tar utgångspunkt i digitalisering som tillämpning av digital teknik i företag och organisationer och behandlar samspelet mellan tillämpning av digital teknik och organisationsförändring. Kursen består av följande moduler: Introduction to digitalisation and digital transformation sätter fokus på digitalisering och digital transformation och hur digitalisering kan användas för effektivisering och innovation. Business development through digitalisation introducerar olika modeller för digitalisering och digital transformation där deltagarna ges möjlighet att praktisera några av dessa i sin verksamhet, till exempel modeller för kartläggning av digital mognad och verksamhets- och förändringsanalys. Data driven organizations and data use berör data som resurs vid utvecklingsarbete, till exempel verksamhets-, produkt-, tjänsteutveckling). Deltagarna introduceras i hur data kan utgöra resurs för olika användningsområden, i olika kontext och vilka nyttor och värden som kan förväntas och realiseras med hjälp av data. Leadership and organization in the age of digital transformation fokuserar på ledning och organisering av digital transformation och hur agila arbetssätt, perspektiv och värderingar kan stötta den pågående förändringsprocess som digitalisering medför.  Diskussionsinnehållet i kursen tas delvis fram av och samskapas av deltagarna själva genom att de tillämpar teorier, begrepp och modeller på egna erfarenheter. Kursen förutsätter självständigt arbete, kontinuerlig textinläsning samt aktivt och reflekterande deltagande i undervisningen. Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam och som vill utveckla din kompetens inom digitalisering och digital transformation, förändringsledning och hur digitalisering kan användas för effektivisering och innovation i företag och organisationer. Den passar exempelvis dig som är chef, projekt- eller processledare eller som arbetar med affärs- och verksamhetsutveckling samt IT-frågor.  Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Den riktar sig till dig som är yrkesverksam och ges på deltid så att studier och arbete kan kombineras. Undervisningen sker på svenska och engelska och genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. Kursen är kostnadsfri. Antal platser är begränsat.

Kundmissnöjdhet och klagomålshantering

Den här kursen ger dig ökad förståelse för vikten av att hantera och lära från missnöjda kunder. Du får kunskap och verktyg som du kan använda för att skapa bättre kundupplevelser och få fler nöjda kunder. MÅLGRUPPDen här kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam och som vill lära dig mer om hur man kan hantera och lära från missnöjda kunder - kunskap som du kan använda i din verksamhet för att skapa bättre kundrelationer samt få fler nöjda och lojala kunder.  INNEHÅLLDen här kursen ger dig teoretisk och praktisk kunskap om kundmissnöje och klagomålshantering. Målet är att du ska få ökad kunskap och förståelse för centrala begrepp, teorier, modeller och metoder med fokus på klagomålsprocesser och hur du kan återskapa kundens förtroende. Kursen behandlar, bland annat, orsaker till och analys av kundmissnöje, teorier och exempel från tjänsteforskning samt exempel på hur du kan applicera detta i praktiken. Vi tittar tillsammans på hur företag och organisationer kan lära av situationer med missnöjda kunder situationer och tillvägagångssätt för att säkerställa att fel, brister och kundmissnöjet inte upprepas. Kursen lyfter begrepp, teorier, modeller och metoder med fokus på: Att förstå och analysera orsaker till och konsekvenser av kundmissnöje och kundklagomål (service failure)Att hantera och lära av missnöjda kunder och hur du kan återvinna deras förtroende och lojalitet (service recovery)Hur företag bör agera för att involvera både kunder och medarbetare i samarbetsprocesser för att hantera kundmissnöje (collaborative service recovery)I kursen behandlas praktikfall, best-practice och olika metoder – både kvalitativa och kvantitativa - för att samla in, analyser och skapa faktabaserade underlag för utveckling av verksamheter. Primärt kommer tillämpningen ske i den organisation som deltagarna arbetar i. Kursen genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform och undervisningen består av digitala träffar samt förinspelade föreläsningar. Kursen kräver aktivt deltagande och deltagande i seminarier, diskussioner och övriga lärandeaktiviteter. Diskussionsinnehållet bestäms delvis av kursdeltagarna själva och utgår från egna erfarenheter, frågor och utmaningar i deras verksamhet. Kursen förutsätter självständigt arbete, kontinuerlig textinläsning samt aktivt och reflekterande deltagande. Kursen är avgiftsfri. Antal platser är begränsat.

Kundresan: Vägen till kunddrivet värdeskapande

Att kunna utveckla och erbjuda en produkt eller tjänst som skapar ett värde för kund är centralt inom verksamheter. För att lyckas med detta behövs kunskap om kunder och deras värdeskapande processer och här kan kundresan vara ett effektivt verktyg. Detta sätter vi fokus på i denna kurs. Kursen behandlar värdeskapande processer hos kunder - hur värde kan skapas och förstärkas hos kunder, klienter och andra som verksamheten riktar sig till - med fokus på kundresor. Kunskap som du kan använda för att utveckla din verksamhet, få ökad konkurrenskraft och lönsamhet och en bättre förståelse för dina kunder. Du kommer att få lära dig vad en kundresa är och hur det kan vara ett verktyg för att utveckla din verksamhet. Du får också lära dig hur du samlar in kunskap och insikter kring kunder och deras upplevelser med hjälp av olika metoder samt hur du kan använda detta för att identifiera förbättringsmöjligheter i din verksamhet. Du får ta del av teorier och praktiska verktyg med koppling till aktuell forskning. Kursinnehållet kommer att kopplas till kursdeltagarnas egna verksamheter där du som deltagarna ges möjlighet att diskutera frågor och utmaningar från din verksamhet. Kursen består digitala föreläsningar, filmer samt digitala workshops med följande tema: observation och intervju som metod, kundresa som verktyg samt värdeskapande processer. Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam och som vill lära dig mer om hur du kan arbeta med värdeskapande processer och kundresor.  Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Den riktar sig till dig som är yrkesverksam och ges på deltid så att studier och arbete kan kombineras. Undervisningen sker på svenska och engelska och genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. Kursen är avgiftsfri. Antal platser är begränsat.

Nudging och beteendeförändring

Målet med den här kursen är att ge dig ökad kunskap om och förståelse kring beteendeförändring. En speciell typ av beteendeförändring som kursen fokuserar på handlar om nudging. I dagens samhälle finns det många situationer där människor måste förändra sitt beteende för att bättre kunna nå individuella och samhälleliga mål. Nudging och beteendeförändring är viktiga kunskaper för alla personer som försöker förändra andra människor till mer hållbara beteenden.   Kursen kommer att ge dig kunskap som kan användas för att designa förslag till beteendeförändring i samband med exempelvis organisationsförändringar, samhällsförändringar eller andra typer av händelser som kräver att större grupper ändrar sina beteenden i någon utsträckning. Kursen behandlar även motivationsteori och centrala nya modeller för storskalig beteendeförändring. Du får ta del av teoretisk kunskap om psykologiska teorier om vad som förändrar människors beteende samt om därtill relevanta praktiskt utformade modeller. Genom att koppla detta till egna verksamhet kan förståelsen för beteendeförändring underlättas. Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam och som vill stärka sin teoretiska och praktiska förståelse för nudging och beteendeförändring i relation till vissa specifika utmaningar.  Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Undervisningen genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. Kursen är avgiftsfri. Antal platser är begränsat.

Verktyg för strategisk utveckling och planering

Den här kursen vänder sig till dig som vill utveckla och stärka förmågan att arbeta strategiskt med utveckling och planering - för att öka dina chanser att uppnå verksamhetsmål och skapa resultat. Här får du träna förmågan att arbeta med verktyg för strategiutveckling som skapar engagemang. Vi går igenom strategiforskningens utveckling med tyngdpunkt på vad som kännetecknar dagens forskning. Du får diskutera och analysera centrala begrepp, modeller och verktyg samt hur dessa används inom praktik och forskning. En stor del av kursen handlar om att pröva och analysera verktyg som adresserar frågor som: Hur kan vi kan förstå företagets omvärld och invärld? Hur kan vi staka ut en strategisk inriktning som håller över tid och hur kan vi i nästa steg få saker och ting att hända? En annan viktig del i kursen är erfarenhetsutbyte och därför kommer kursinnehållet också delvis att anpassas utifrån kursens deltagare utifrån deras behov, önskemål och tidigare erfarenheter. Vår förhoppning är att deltagarna, efter avslutad kurs, har fått nya perspektiv på strategisk utveckling och fler verktyg i sin verktygslåda.  Denna kurs hjälper dig att stärka din kompetens kring strategiskt tänkande och därtill knutna arbetssätt vilket också stärker möjligheterna att ta ledande roller knutna till strategiarbete. Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam och passar dig som är ledare, projektledare, affärsutvecklare och innovationsledare och vill bli bättre på att arbeta strategiskt med utveckling och planering. Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Undervisningen genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. Kursen är avgiftsfri. Antal platser är begränsat.