Search

Karlstad University

Karlstad University – we challenge the known and explore the unknown. Karlstad University is characterized by high-quality education and research in combination with active collaboration with the surrounding society. The university has approximately 19,000 students and 1,300 employees. Our students and staff develop knowledge and skills for individual enrichment and to contribute to a sustainable society. Our creative academic environments are characterised by curiosity, courage and persistence. By taking a critical approach, we safeguard the scholarly and artistic foundations of our operations. Karlstad University is characterised by welcoming proximity and trust. We always promote democratic values, equality and diversity. https://www.kau.se/en

5 RESULTS

Tillämpad service management för yrkesverksamma

Det här är en kurs om värdeskapande genom tjänster - hur du kan utveckla bättre tjänster för dina kunder. Kunskap som kan användas för att få ökad konkurrenskraft och lönsamhet. Målet är att ge dig ökad kunskap om och förståelse kring tjänsteforskning och hur du kan använda det i praktiken. Kursen behandlar centrala begrepp, teorier och modeller som kan användas för att analysera problem och utmaningar med fokus på värdeskapande i företag och andra organisationer. Du får bland annat lära dig mer om begrepp som tjänst och tjänstelogik, tjänstekvalitet och kvalitetsutveckling och tjänsteutveckling. Fokus är hur företag och andra organisationer kan skapa värde för sina kunder, ägare och medarbetare. Hur detta värde kan definieras, analyseras och utvecklas i samspel mellan olika aktörer och hur teknologi och andra resurser integreras och används. Kursen behandlar både hur värde skapas och hur värdeskapandet begränsas samt hur värde kan förstöras. Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam och som vill bredda dina kunskaper kring värdeskapande och organisationsutveckling samt ledarskap och ledningsstöd. Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Den riktar sig till dig som är yrkesverksam och ges på deltid så att studier och arbete kan kombineras. Undervisningen sker på svenska och engelska och genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. Kursen är kostnadsfri. Antal platser är begränsat. Gör en intresseanmälan via kursen webbplats så får du mer information. 

Digitalisering och digitala transformationer i organisationer

I den här kursen får du en ökad förståelse för vad digitalisering och digital transformation innebär. Du lär dig mer om varför digitalisering kan vara ett bra sätt att utveckla en verksamhet samt hur du kan arbeta systematiskt med den förändringsprocess som digitalisering innebär. Detta kan hjälpa dig att förbättra effektiviteten och innovationsförmågan i din organisation samt bidrar till att utveckla din kompetens. Vad innebär digitalisering och digital transformation och hur kan företag och organisationer arbeta med digitalisering? Det är frågor som du kommer lära dig mer om här. Kursens tar utgångspunkt i digitalisering som tillämpning av digital teknik i företag och organisationer och behandlar samspelet mellan tillämpning av digital teknik och organisationsförändring. Kursen består av följande moduler: Introduction to digitalisation and digital transformation sätter fokus på digitalisering och digital transformation och hur digitalisering kan användas för effektivisering och innovation. Business development through digitalisation introducerar olika modeller för digitalisering och digital transformation där deltagarna ges möjlighet att praktisera några av dessa i sin verksamhet, till exempel modeller för kartläggning av digital mognad och verksamhets- och förändringsanalys. Data driven organizations and data use berör data som resurs vid utvecklingsarbete, till exempel verksamhets-, produkt-, tjänsteutveckling). Deltagarna introduceras i hur data kan utgöra resurs för olika användningsområden, i olika kontext och vilka nyttor och värden som kan förväntas och realiseras med hjälp av data. Leadership and organization in the age of digital transformation fokuserar på ledning och organisering av digital transformation och hur agila arbetssätt, perspektiv och värderingar kan stötta den pågående förändringsprocess som digitalisering medför.  Diskussionsinnehållet i kursen tas delvis fram av och samskapas av deltagarna själva genom att de tillämpar teorier, begrepp och modeller på egna erfarenheter. Kursen förutsätter självständigt arbete, kontinuerlig textinläsning samt aktivt och reflekterande deltagande i undervisningen. Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam och som vill utveckla din kompetens inom digitalisering och digital transformation, förändringsledning och hur digitalisering kan användas för effektivisering och innovation i företag och organisationer. Den passar exempelvis dig som är chef, projekt- eller processledare eller som arbetar med affärs- och verksamhetsutveckling samt IT-frågor.  Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Den riktar sig till dig som är yrkesverksam och ges på deltid så att studier och arbete kan kombineras. Undervisningen sker på svenska och engelska och genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. Kursen är kostnadsfri. Antal platser är begränsat.

Idéhantering för yrkesverksamma

Företag och organisationer arbetar ständigt med att utveckla nya tjänster eller produkter. En viktig del i detta arbete är idéhantering - att främja idéskapande och kunna hantera idéer på ett effektivt sätt för att i slutändan stärka konkurrenskraften inom företaget. Detta kan du lära dig mer om i denna kurs som vänder sig till dig som är yrkesverksam. Idéhantering handlar om att kunna strukturera kreativa innovationsprocesser och möjliggöra en systematisk generering, vidareutveckling och utvärdering av idéer vid innovationsarbete. Genom effektiva idéhanteringsprocesser kan företag och organisationer förbättra sitt innovationsarbete och på så sätt lättare kunna fånga upp kreativitet och nya idéer. I denna kurs får du ökad kunskap och förståelse för teorier, centrala koncept och modeller som kan användas för att på ett systematiskt och hållbart sätt hantera och arbeta med idéskapande, idéutveckling och idéutvärdering. Kunskap som kan hjälpa dig att förbättra effektiviteten och innovationsarbetet inom din organisation och som bidrar till att utveckla din egen kompetens. Kursen behandlar idéhantering utifrån fyra delområden: Grundläggande teorier om idéhantering och dess roll i organisationens innovationsprocess. Idékonceptet, kreativitet och idégenerering inom organisationer Teorier och metoder för vidareutveckling av idéer i organisationer. Metoder för idéutvärdering, bedömning och beslut samt strategier för outsourcing Målsättningen är att du efter avslutad kurs ska kunna redogöra för teorier kring idéhantering, redogöra och tillämpa metoder för idégenerering, idéutveckling och idéutvärdering. Du ska kunna kritiskt reflektera över idéhanteringsprocessen och dess olika delmoment utifrån ett tjänsteperspektiv och analysera organisationens idéhanteringsprocess samt bedöma möjliga förbättringsområden. För vem?Kursen vänder sig till dig som arbetar med innovation, tjänsteutveckling, produktutveckling affärsutveckling, innovationsprocesser med mera, och som vill få mer kunskap om idéskapande, idéutveckling och idéutvärderingsmetoder. ÖvrigtKursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Den riktar sig till dig som är yrkesverksam och ges på deltid så att studier och arbete kan kombineras. Undervisningen sker på svenska och engelska och genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. Kursen är avgiftsfri och antal platser är begränsat. Läs mer och anmäl ditt intresse via kursens webbplats. Välkommen!

TJänstefiering – från teori till praktik

Vill du ta din organisation till nästa nivå och skapa mer värde för dina kunder? Vill du fördjupa dina kunskaper om tjänstefiering, tjänsteekosystem och cirkulär omställning? Då är detta en kurs för dig! Denna kurs kan även vara intressant för dig som tidigare läst vår kurs Introduktion till tjänstefiering. FÖR VEM?Detta är en vidareutveckling av kursen "Introduktion till tjänstefiering" och vänder sig till dig som är yrkesverksam, främst inom tillverkande företag men även inom tjänsteföretag eller offentlig sektor, och som är intresserade av tjänstefiering och arbetar med tjänste- och verksamhetsutveckling. INNEHÅLLGenom den här kursen får du fördjupa dig inom tjänstefiering samt diskutera och dela erfarenheter med forskare och kursdeltagare. Du kommer att lära dig om tjänsteekosystem, värdeskapande och hållbarhet med särskilt fokus på företag inom tillverkningsindustrin, men modeller och teorier som presenteras under kursens gång är även är applicerbara för andra organisationer. Du får tillgång till konkreta modeller, teorier och verktyg som kan underlätta företags eller organisations förändringsprocess mot tjänstefiering. Efter genomgången kurs kommer du att ha utvecklat en plan för hur den egna organisationen praktiskt kan genomföra den förändringsprocess som tjänstefiering innebär. DU LÄR DIG ATT:Förklara, analysera och kritiskt reflektera kring hur företag kan skapa värde för sina kunder, sig själva och andra aktörer i tjänsteekosystemet genom ett utökat tjänsteerbjudandeUtifrån teorier kring cirkulär ekonomi och cirkulära strategier visa hur tjänster kan användas som möjliggörare för den cirkulära omställningenDiskutera begrepp, modeller, teorier och metoder inom tjänstefiering med stöd i relevant teoribildning planera, bedöma och kritiskt reflektera kring hur tjänstefiering kan gå till i praktiken. TJÄNSTEFIERING ÄR VIKTIGT INOM OLIKA VERKSAMHETER OCH SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR: Ökad konkurrenskraft: Tjänstefiering innebär att ett företag fokuserar på att erbjuda tjänster istället för enbart produkter. Detta kan öka företagets konkurrenskraft genom att det kan differentiera sig från sina konkurrenter och erbjuda en mer komplett lösning till kunderna.Förbättrad kundupplevelse: Genom att fokusera på tjänster kan ett företag skapa en bättre kundupplevelse genom att erbjuda tjänster som stödjer och förbättrar användningen av produkterna. Detta kan leda till mer lojala kunder och ökad kundnöjdhet.Ökad lönsamhet: Genom att erbjuda tjänster kan ett företag öka sina intäkter och lönsamhet. Tjänster kan ofta säljas till högre priser än produkter och kan också bidra till att bygga relationer med kunderna och generera uppsäljning och förlängning av avtal.Anpassning till förändrade marknadstrender: Marknaden förändras ständigt och företag som kan anpassa sig till dessa förändringar har större chanser att överleva och växa. Tjänstefiering kan hjälpa företag att anpassa sig till nya marknadstrender och behov hos kunderna. GENOMFÖRANDE Kursen förutsätter självständigt arbete, kontinuerlig textinläsning samt aktivt och reflekterande deltagande på seminarier. En central del i kursen är att deltagarna reflekterar kring tillämpning av begrepp, teorier, modeller och metoder på sina egna organisationer samt delar erfarenheter med varandra. Diskussionerna utgår från deltagarnas frågor och utmaningar i sitt arbete, och därför skapas kursens innehåll till viss del av deltagarna själva. Undervisningen sker på svenska och engelska och genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Kursens mål examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter som diskuteras och presenteras på obligatoriska seminarier. ZOOMTRÄFFAR 26 oktober kl. 13-14.7 november, kl. 13-15 - Kursintroduktion14 november kl. 13-15 - Diskussionsseminarium modul 128 november kl. 13-16 - Presentationsseminarium modul 15 december kl. 13-15 - Introduktion modul 212 december kl. 13-15 - Diskussionsseminarium modul 219 december kl. 13-16 - Presentationsseminarium modul 29 januari kl. 13-15 - Introduktion modul 316 januarikl. 13-15 - Diskussionsseminarium modul 323 januari kl. 13-16 - Presentationsseminarium modul 3 FÖRELÄSAREMaria Åkesson, lektor och forskare i företagsekonomi vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Nina Löfberg, lektor och forskare i företagsekonomi vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Klas Hedvall, forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) och projektledare på Chalmers Industriteknik. BEHÖRIGHETSKRAV90 hp varav lägst 30 hp på G2F-nivå eller högre inom samhälls-, beteende- eller naturvetenskap samt minst 2 års arbetslivserfarenhet inom för kursen relevant yrkesverksamhet. Gymnasiets engelska 6. Motsvarandebedömning kan göras.

Verktyg för strategisk utveckling och planering

Den här kursen vänder sig till dig som vill utveckla och stärka förmågan att arbeta strategiskt med utveckling och planering - för att öka dina chanser att uppnå verksamhetsmål och skapa resultat. Här får du träna förmågan att arbeta med verktyg för strategiutveckling som skapar engagemang. Vi går igenom strategiforskningens utveckling med tyngdpunkt på vad som kännetecknar dagens forskning. Du får diskutera och analysera centrala begrepp, modeller och verktyg samt hur dessa används inom praktik och forskning. En stor del av kursen handlar om att pröva och analysera verktyg som adresserar frågor som: Hur kan vi kan förstå företagets omvärld och invärld? Hur kan vi staka ut en strategisk inriktning som håller över tid och hur kan vi i nästa steg få saker och ting att hända? En annan viktig del i kursen är erfarenhetsutbyte och därför kommer kursinnehållet också delvis att anpassas utifrån kursens deltagare utifrån deras behov, önskemål och tidigare erfarenheter. Vår förhoppning är att deltagarna, efter avslutad kurs, har fått nya perspektiv på strategisk utveckling och fler verktyg i sin verktygslåda.  Denna kurs hjälper dig att stärka din kompetens kring strategiskt tänkande och därtill knutna arbetssätt vilket också stärker möjligheterna att ta ledande roller knutna till strategiarbete. Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam och passar dig som är ledare, projektledare, affärsutvecklare och innovationsledare och vill bli bättre på att arbeta strategiskt med utveckling och planering. Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Undervisningen genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. Kursen är avgiftsfri. Antal platser är begränsat.