Search

Operations management

4 RESULTS

Digitalisering och digitala transformationer i organisationer

I den här kursen får du en ökad förståelse för vad digitalisering och digital transformation innebär. Du lär dig mer om varför digitalisering kan vara ett bra sätt att utveckla en verksamhet samt hur du kan arbeta systematiskt med den förändringsprocess som digitalisering innebär. Detta kan hjälpa dig att förbättra effektiviteten och innovationsförmågan i din organisation samt bidrar till att utveckla din kompetens. Vad innebär digitalisering och digital transformation och hur kan företag och organisationer arbeta med digitalisering? Det är frågor som du kommer lära dig mer om här. Kursens tar utgångspunkt i digitalisering som tillämpning av digital teknik i företag och organisationer och behandlar samspelet mellan tillämpning av digital teknik och organisationsförändring. Kursen består av följande moduler: Introduction to digitalisation and digital transformation sätter fokus på digitalisering och digital transformation och hur digitalisering kan användas för effektivisering och innovation. Business development through digitalisation introducerar olika modeller för digitalisering och digital transformation där deltagarna ges möjlighet att praktisera några av dessa i sin verksamhet, till exempel modeller för kartläggning av digital mognad och verksamhets- och förändringsanalys. Data driven organizations and data use berör data som resurs vid utvecklingsarbete, till exempel verksamhets-, produkt-, tjänsteutveckling). Deltagarna introduceras i hur data kan utgöra resurs för olika användningsområden, i olika kontext och vilka nyttor och värden som kan förväntas och realiseras med hjälp av data. Leadership and organization in the age of digital transformation fokuserar på ledning och organisering av digital transformation och hur agila arbetssätt, perspektiv och värderingar kan stötta den pågående förändringsprocess som digitalisering medför.  Diskussionsinnehållet i kursen tas delvis fram av och samskapas av deltagarna själva genom att de tillämpar teorier, begrepp och modeller på egna erfarenheter. Kursen förutsätter självständigt arbete, kontinuerlig textinläsning samt aktivt och reflekterande deltagande i undervisningen. Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam och som vill utveckla din kompetens inom digitalisering och digital transformation, förändringsledning och hur digitalisering kan användas för effektivisering och innovation i företag och organisationer. Den passar exempelvis dig som är chef, projekt- eller processledare eller som arbetar med affärs- och verksamhetsutveckling samt IT-frågor.  Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Den riktar sig till dig som är yrkesverksam och ges på deltid så att studier och arbete kan kombineras. Undervisningen sker på svenska och engelska och genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. Kursen är kostnadsfri. Antal platser är begränsat. Läs mer och anmäl ditt intresse till nästa kursomgång hösten 2024: https://www.kau.se/ctf/ise/digitalisering-och-digital-transformation

Idéhantering för yrkesverksamma

Företag och organisationer arbetar ständigt med att utveckla nya tjänster eller produkter. En viktig del i detta arbete är idéhantering - att främja idéskapande och kunna hantera idéer på ett effektivt sätt för att i slutändan stärka konkurrenskraften inom företaget. Detta kan du lära dig mer om i denna kurs som vänder sig till dig som är yrkesverksam. Idéhantering handlar om att kunna strukturera kreativa innovationsprocesser och möjliggöra en systematisk generering, vidareutveckling och utvärdering av idéer vid innovationsarbete. Genom effektiva idéhanteringsprocesser kan företag och organisationer förbättra sitt innovationsarbete och på så sätt lättare kunna fånga upp kreativitet och nya idéer. I denna kurs får du ökad kunskap och förståelse för teorier, centrala koncept och modeller som kan användas för att på ett systematiskt och hållbart sätt hantera och arbeta med idéskapande, idéutveckling och idéutvärdering. Kunskap som kan hjälpa dig att förbättra effektiviteten och innovationsarbetet inom din organisation och som bidrar till att utveckla din egen kompetens. Kursen behandlar idéhantering utifrån fyra delområden: Grundläggande teorier om idéhantering och dess roll i organisationens innovationsprocess. Idékonceptet, kreativitet och idégenerering inom organisationer Teorier och metoder för vidareutveckling av idéer i organisationer. Metoder för idéutvärdering, bedömning och beslut samt strategier för outsourcing Målsättningen är att du efter avslutad kurs ska kunna redogöra för teorier kring idéhantering, redogöra och tillämpa metoder för idégenerering, idéutveckling och idéutvärdering. Du ska kunna kritiskt reflektera över idéhanteringsprocessen och dess olika delmoment utifrån ett tjänsteperspektiv och analysera organisationens idéhanteringsprocess samt bedöma möjliga förbättringsområden. För vem?Kursen vänder sig till dig som arbetar med innovation, tjänsteutveckling, produktutveckling affärsutveckling, innovationsprocesser med mera, och som vill få mer kunskap om idéskapande, idéutveckling och idéutvärderingsmetoder. ÖvrigtKursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Den riktar sig till dig som är yrkesverksam och ges på deltid så att studier och arbete kan kombineras. Undervisningen sker på svenska och engelska och genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. Kursen är avgiftsfri och antal platser är begränsat. Studieperiod Hösten 2023: vecka 39-50Hösten 2024 Läs mer och anmäl ditt intresse via kursens webbplats. Välkommen!

Industrial Project Management

If you want to learn principles, methods, tools and project strategies for efficient execution of projects in order to gain high quality competence in industrial project management, this course is for you. The course is suitable for you who work in product development, or with improvements in production, or in an administrative project. You will develop knowledge and skills about how to enhance your project management capabilities and deliver predetermined project results. During the course you will work with and relate what you learn to project management in your company. The phases found in projects are covered; establish, execute, hand-over to line organisation and close-out of the project. Organisational aspects of project management are in focus such as leadership, agility, quality management, communication and decision-making.

Stärk organisationens förändringsförmåga - teori och praktiska verktyg

Det här är en kurs för dig som vill utveckla din förmåga att driva och genomföra organisationsförändringar. I den här kursen får du träna och utveckla din förmåga att arbeta med både beprövade och nya verktyg för organisationsutveckling som skapar engagemang. Kursen ger dig ökad förståelse för organisationsförändringar och stärker din förmåga att genomföra reella förändringar. Du får dela och ta del av erfarenheter och reflektera kring relevanta teorier rörande organisationsförändring. I kursen beskrivs utvecklingen och olika perspektiv inom entreprenörskap/intraprenörskap och organisatorisk utveckling och förändring. Du får ta del av och diskutera centrala begrepp, modeller och verktyg från forskningen samt hur dessa används både inom praktik och forskning. Stort fokus läggs på förändringsprocessen och dess byggstenar samt stödjande verktyg som behövs för att åstadkomma utveckling och förändring. Du lär dig att: Diskutera begrepp, modeller, teorier och perspektiv inom entreprenörskap/intraprenörskap och organisatiorisk utvecking och förändring. Förstå, analysera och kritiskt reflektera kring olika verktyg för förändringsarbete och organisationsutveckling. Välja och tillämpa relevanta verktyg på aktuella utmaningar inom företag, organisationer och samhälle. Producera och presentera rapporter som följer akademiska krav. För vem? Denna kurs riktar sig till ledare, projektledare, affärsutvecklare och innovationsledare som vill utveckla sin förmåga att driva och genomföra organisationsförändringar. Övrig informationKursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng.Undervisningen genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. Kursen vänder sig till yrkesverksamma och är avgiftsfri. Antal platser är begränsat. Läs mer och anmäl ditt intresse via kursens webbplats: https://www.kau.se/ctf/ise/stark-organisationens-forandringsformaga-teori-och-praktiska-verktyg Välkommen!