Search

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet is one of the world’s foremost medical universities. Our vision is to advance knowledge about life and strive towards better health for all. Karolinska Institutet accounts for over 40 per cent of the medical academic research conducted in Sweden and offers the country’s broadest range of education in medicine and health sciences. Since 1901 the Nobel Assembly at Karolinska Institutet has selected the Nobel laureates in Physiology or Medicine. Karolinska Institutet Executive and Professional Education delivers competence development for municipalities, governments and businesses and works for development in healthcare and for a healthier society.

7 RESULTS

Bedömning av gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning

Denna tvådagarskurs ger möjlighet till lärande avseende bedömning av gång- och förflyttningsfunktion utifrån olika funktionsnedsättningars specifika påverkan. Det ger också kunskaper i att kunna motivera behandlingsförslag. Kursen erbjuds som skräddarsydd utbildning, vilket innebär att kursupplägg och omfattning kan anpassas efter organisationens behov och önskemål. Foto: Unsplash.com. Syftet med kursen är att öka deltagarnas kunskap rörande bedömning av gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning. Kursen ger möjlighet till lärande avseende olika funktionsnedsättningars specifika påverkan på rörelse och gång. Det ger även kunskaper i att kunna motivera behandlingsförslag på nivåerna kroppsfunktion, aktivitet och delaktighet. Målet är även att öka deltagarens självständighet i bedömning av patienters behov av relevanta behandlingsinsatser. Ur kursinnehållet faktaföreläsningar om funktionsnedsättning genomgång av ändamålsenlig litteratur biomekaniska principer tre-dimensionell rörelse- och gånganalys visuell observation av gång Kursupplägg Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, självstudier och grupparbete. Innehåll och format kan modifieras efter olika uppdragsgivares behov och önskemål.  Kursansvariga lärare Lärarna för denna utbildning har sin bas i Motoriklab med tillgång till ett tre-dimensionellt rörelseanalyssystem, vilket skapar möjlighet att med ett objektivt instrument som grund överföra bedömningskriterier som är relevanta för deltagaren i den kliniska vardagen. Undervisande lärare är aktiva både i kliniskt arbete och i forskning kring personer med funktionsnedsättning. Mer information Välkommen att kontakta oss för mer information och prisförslag.

Demenssjukdom från cell till samhälle - för tandläkare, tandhygienister, logopeder och audionomer

Kursen Demenssjukdom från cell till samhälle - för tandläkare, tandhygienister, logopeder och audionomer ger 15 hp och ges på distans. Kursen är multiprofessionell vilket ger en större förståelse för hur olika professioner arbetar med demens. Utbildningen är framtagen i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet och ges på engelska. Foto: Getty images. Om kursen Kursen är den första i sitt slag där olika professioner som arbetar inom området demenssjukdom genomför tillsammans. Tandläkare, tandhygienister, logopeder, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och audionomer läser denna kurs tillsammans, vilket ger dig ett unikt multiprofessionellt perspektiv på tillstånden. Kursen ger även möjlighet att bygga nätverk mellan olika professioner och att förstå den orala hälsan och kommunikativa funktionen från olika synvinklar.  Efter godkänd kurs erbjuds du, förutom intyg från KI,  även Silviahemmets diplom. Godkänd kurs ger dig titeln Tandläkare/tandhygienist/logoped med diplom från Stiftelsen Silviahemmet och en speciellt framtagen pin som utdelas av H.M. Drottningen vid en ceremoni. Syfte och mål Syftet är att du som tandläkare, tandhygienist, logoped eller audionom ska öka din kunskap och förståelse för demenssjukdom. Målet är att du ska få kunskap om demenssjukdomar utifrån ett brett hälsoperspektiv och utifrån ett biopsykosocialt perspektiv. Målet är även att ge dig kunskap om stöd och bemötande av personer med demens och deras anhöriga. 

Magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter

En unik webbaserad magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter som tagits fram i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet. Utbildningen är flexibel och passar dig som vill kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig på halvfart under två år. Uppgifter och ämnesfördjupningar kopplas till ditt eget kliniska arbete och resultatet kan användas på arbetsplatsen.   Foto: Getty Images Om utbildningen Magisterutbildningen i demensvård för arbets- och fysioterapeuter är helt webbaserad. Den har en unik pedagogik som på ett spännande och kreativt sätt ger en bas och praktiska verktyg att arbeta med. Detta gör att utbildningen är flexibel och passar dig som vill kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig på halvfart under två år. Uppgifter och ämnesfördjupningar kopplas till ditt eget kliniska arbete och resultatet kan användas på arbetsplatsen. Upplägget ger dig möjlighet att evidensbasera ditt kliniska arbete och att bättre möta personer med demens och deras behov. Undervisningen sker på engelska.  Utbildningen har tagits fram i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet. Silviahemmet arbetar med vård och utbildning samt främjande av forskning inom demensområdet - för högsta möjliga livskvalitet oavsett sjukdomsgrad.  Innehåll Under utbildningen kommer arbetsterapeuter och fysioterapeuter att läsa vissa moment tillsammans, medan andra moment är professionsspecifika. Utbildningen leder fram till en magisterexamen i arbetsterapi respektive fysioterapi.  

Magisterutbildning i demensvård för läkare

Magisterutbildningen i demensvård är utvecklad för dig som är läkare och som önskar fördjupa dina kunskaper om demenssjukdomar och handläggningen i processen. Den vänder sig också till dig som vill få stöd i förändrings- och utvecklingsarbetet inom demensområdet på din arbetsplats.   Foto: Getty Images Om utbildningen Magisterutbildningen i demensvård för läkare låter deltagarna på ett kreativt sätt söka evidens och ta fram egna riktlinjer för hur den egna verksamheten ska hantera patienter med demens. Utbildningen har en unik pedagogik som på ett spännande och kreativt sätt ger en bas och praktiska verktyg att arbeta med. Detta gör att utbildningen är flexibel och passar dig som vill kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig på halvfart under två år. Utbildningen ges på engelska.  Vem är utbildningen för? Detta är en praktiskt användbar utbildning för läkare som vill: Utveckla din kompetens kring hjärnan och demens Hantera ditt arbete med större djup och trygghet Ha kunskap att möta patientens behov i tid Bättre förstå samhällsaspekter kring demens Öka patientens trygghet och arbeta patientsäkert Utbildningen vänder sig också till dig som vill få stöd i förändrings- och utvecklingsarbetet inom demensområdet på den egna arbetsplatsen. Du kan till exempel vara kliniskt ansvarig läkare för patienter med demensproblematik, primärvårdsläkare, geriatriker, psykiatriker eller neurolog. Tid och plats Studierna bedrivs på distans via webben på halvfart under fyra terminer: HT 2023 t.o.m. HT 2025 med start den 21 september 2023.

Motiverande ledarskap (7,5 hp)

Vill du utveckla ditt ledarskap och samtidigt bli mer effektiv i din kommunikation? KI erbjuder nu utbildningen Motiverande ledarskap på 7,5 högskolepoäng. Kursen har fokus på ledarskap som identifierar och förstärker de beteenden inom en organisation som bidrar till verksamhetens mål. Då kommunikation är en central del i allt ledarskap ger kursen även praktisk träning i hur man genom kommunikation kan väcka medarbetarnas motivation. Om kursen Chefer och ledare har ett särskilt ansvar för att leda och utveckla organisationer, team och individer. Motiverande ledarskap (ML) baseras på den beteendeanalytiska organisationsteorin Organizational Behavior Management (OBM) och samtalsmetoden Motiverande samtal (MI). OBM bygger på forskning om vad som påverkar människors beteenden. MI är en samtalsmetod som syftar till att skapa motivation för att underlätta förändringsprocesser. Tillsammans ger metoderna chefer och ledare verktyg för att kunna styra och motivera sina medarbetares beteenden med direkt påverkan på organisationens prestationer och resultat. Syfte Kursen ger grundläggande kunskap och träning i att tillämpa ett motiverande ledarskap, med fokus på att initiera, facilitera och utvärdera utveckling och förändring utifrån teorierna MI och OBM. Ur kursinnehållet Kursen ger dig kunskaper och träning i hur du: Identifierar och utvecklar förändringsbara nyckelbeteenden inom den egna organisationen Planerar och genomför en organisatorisk förändringsprocess utifrån OBM Informerar och kommunicerar på ett effektivt och anpassat sätt utifrån MI Ger och tar emot lärande feedback Genomför utvecklingssamtal och krävande samtal, enskilt och i grupp Reflekterar över etiska frågor kopplat till ledarskap och motivation/beteendeförändring  

Utbildning om att leda etiska samtal

För medarbetare som har, eller kommer få, rollen att leda samtal om etiska problem och dilemman på arbetsplatsen erbjuder Karolinska Institutet utbildningar inom just detta område. Syftet är att stärka deltagarnas förmåga att identifiera, analysera och diskutera etiska problem inom äldreomsorgen eller sjukvården. Kursupplägg och omfattning kan anpassas helt efter organisationens behov och önskemål.   Mål och syfte Det övergripande målet med utbildningen är att deltagaren ska förbättra sin förmåga att identifiera, analysera och diskutera de etiska problem som är relevanta för verksamhetsområdet eller arbetsplatsen. Deltagarna utrustas med en etisk verktygslåda (grundläggande teori samt viktiga begrepp och distinktioner) och får möjlighet till att träna på att tillämpa sina kunskaper på konkreta fall av relevans för den egna verksamheten. Upplägg Utbildningens innehåll kan anpassas utifrån önskemål om vilka olika etiska aspekter fokus ska riktas mot och kan skräddarsys för personal inom: ÄldreomsorgenHälso- och sjukvården Mer information  Välkommen att kontakta oss för mer information och prisförslag.

Våld i nära relationer (3 hp)

Våld i nära relationer är ett stort och allvarligt samhällsproblem. Hur ska du som arbetar med människor ställa frågor om våld, hur kan du bemöta, vilken hjälp finns att få? Denna distanskurs på 3 högskolepoäng är framtagen i syfte att fungera flexibelt för dig som deltagare. Den kan även vara en utgångspunkt för att skapa bättre rutiner på arbetsplatsen. Foto: Getty Images Bakgrund Våld i nära relationer är ett stort och allvarligt samhällsproblem där de våldsutsattas mänskliga rättigheter upprepat kränks. Varje år utsätts ett stort antal människor för våld från en närstående. Ofta sker våldet på den plats där man ska kunna känna sig som tryggast, hemma. Våldet och förtrycket tar sig många olika uttryck, från verbala kränkningar, kontroll och isolering till grovt fysiskt och sexuellt våld. Karolinska Institutet tog först fram denna kurs på uppdrag av Stockholms stad och utbildningen gavs till över 3 000 medarbetare under tre år. Kursen har nu uppdaterats med nya inspelade föreläsningar och omarbetats så att den är helt webbaserad. Syfte och mål Kursens syfte är att ge dig en fördjupad bild av kunskapsläget vad gäller våld i nära relation med utgångspunkt i aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Målgrupp Den riktar sig till dig som möter människor i ditt arbete, exempelvis du som arbetar inom hälso- och sjukvården, äldrevården, socialtjänst, psykiatri eller inom skolväsendet. Hur ska du ställa frågor om våld? Hur kan du bemöta, vilken hjälp finns att få? Denna kurs kan vara utgångspunkt för att skapa bättre rutiner på arbetsplatsen från dag ett.  Upplägg Kursen omfattar 3 högskolepoäng och består av två moduler med 15 inspelade föreläsningar av 8 olika experter inom området, samt tre delar med instuderingsmaterial och avslutas med en webbaserad examination. Kursen är helt webbaserad och framtagen i syfte att fungera flexibelt för dig som deltagare.