Search

Swedish University of Agricultural Sciences

SLU is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

15 RESULTS

Arbetsmiljön inom lantbruk och trädgårdsnäring

Kursen ger en introduktion till ämnet arbetsvetenskap. Arbetsvetenskap är ett samlat begrepp för de kunskaper som behövs för att anpassa tekniken, miljön och arbetet till människans biologiska, fysiologiska, psykologiska, sociala och kulturella förutsättningar.

Basic Animal Breeding and Genetics

This distance course gives an introduction to genetics of domestic animals, for example dogs, horses, sheep, cows. All aspects from the DNA of a single individual to the variation and changes in a group of animals are covered in the course. Lectures gives examples on how different traits are inherited and how breeding can be planned for different species. Exercises give the students knowledge about how the traits in the offspring can be predicted from the traits of the parents.

Clinical genomics in veterinary medicine

In this course you will learn about how changes in DNA can lead to disease in domestic animals. You will also learn about current methods to analyse DNA. The course is given as an online course in combination with a few compulsory meetings in Uppsala.

Framtidens livsmedelssystem - trender och strategier för hållbar mat

Syftet med kursen är att utveckla förståelse för livsmedelsförsörjning ur ett globalt hållbarhetsperspektiv, samt vilka faktorer och processer som underlättar och försvårar förändringar av livsmedelsproduktion- och konsumtion. Kursen behandlar översiktligt nutida och möjliga framtida livsmedelssystem, trender och strategier, med särskilt fokus på lokalt initierade förändringsprocesser för hållbar, urban och cirkulär livsmededelsproduktion och konsumtion.

Hållbar matproduktion

Kursen syftar till att ge kunskaper om hållbarhet hos olika system för matproduktion.

Hästhållning i landsbygdsföretag

Kursen ger kunskap så att studenten självständigt ska kunna planera utfodring och verksamhet med inriktning häst utifrån de resurser som ges vid ett landsbygdsföretag.

Klimatisering och tekniska installationer i djurstallar

Syftet med kursen är att ge studenterna kunskaper för att analysera klimat och installationer i djurstallar samt föreslå förbättringsåtgärder. Kursen kombinerar djurvälfärds-, miljö- och energiperspektiv. Dessutom ger kursen kunskaper om mätinstrument, mätmetoder i fält samt analys av mätdata.

Kyrkogårdsförvaltning

Detta är kursen för dig som jobbar, vill jobba inom eller bara är nyfiken på kyrkogårdssektorn.Kyrkogårdarna är en del av både den stadsnära och landsbygdsnära grönstrukturen, samtidigt regleras kyrkogårdsförvaltningarnas verksamhet av särskilda lagar och regler, som i förlängningen berör oss alla. Få inblick i denna värld genom att gå denna kurs. Kyrkogårdarna utgör ett av våra största kulturarv, något som du får lära dig att bedöma och vårda i den här kursen. Men vi blickar inte bara bakåt i tiden i denna kurs, utan en del av tiden ägnas åt kyrkogårdarnas framtidsfrågor. I kursen medverkar erfaret fackfolk. 

Planering och analys med Heurekasystemet – ett skogligt beslutsstödsystem

Nu har du som redan är yrkesverksam inom skogsnäringen eller akademin möjlighet att lära dig det skogliga beslutsstödsystemet Heureka – helt på distans! Distanskursen vänder sig framför allt till dig som redan är yrkesverksam inom skogsnäringen eller akademin. Om du är intresserad av att komplettera tidigare utbildning hos oss på SLU eller liknande utbildningsinriktningar är du också välkommen att söka kursen. Målet är att du ska få möjlighet att lära dig hur ett avancerat skogligt beslutsstödsystem kan användas i planering av skogsbruket och hur man kan genomföra en stor mängd olika analyser kring skogsekosystemets framtida utveckling, samt få kunskaper om den bakomliggande vetenskapliga teorin. 

Precision livestock farming for sustainable production

The course aims to provide knowledge about precision technology for Livestock production (Precision Livestock Farming, PLF) including its principles and frameworks, design and evaluation with a focus on end-user perspective and commercialisation.

Social hållbarhet i arbetsliv, företagande och samhälle

Kursens övergripande syfte är att öka din förståelse för social hållbarhet ur olika perspektiv, från det globala och samhälleliga perspektivet, till socialt ansvarstagande i företag och individens behov av en hälsosam och utvecklande arbetsplats. Du ska också få en ökad förståelse för ledarskapets betydelse för ökad social hållbarhet i organisationer och du får insikt i hur företag kan bygga affärsnytta och samtidigt minska samhällsproblem genom att arbeta strategiskt med sociala hållbarhetsfrågor på samhällsnivå. Efter genomgången kurs erhåller du ett processbaserat arbetssätt för att planera, genomföra och utvärdera insatser i organisationer som är värdeskapande utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Stadsrum för barn och unga

Det här är en kurs för yrkesverksamma och studenter med intresse för staden som livsmiljö för barn och unga. Du får lära dig mer om hur urbana utemiljöer kan utvecklas för att uppfylla samhällets krav på en god bebyggd och hälsosam miljö för alla. Teori och studiebesök varvas med eget projektarbete.