Search

Health care

Våld i nära relationer (3 hp)

Våld i nära relationer är ett stort och allvarligt samhällsproblem. Hur ska du som arbetar med människor ställa frågor om våld, hur kan du bemöta, vilken hjälp finns att få? Denna distanskurs på 3 högskolepoäng är framtagen i syfte att fungera flexibelt för dig som deltagare. Den kan även vara en utgångspunkt för att skapa bättre rutiner på arbetsplatsen. Foto: Getty Images Bakgrund Våld i nära relationer är ett stort och allvarligt samhällsproblem där de våldsutsattas mänskliga rättigheter upprepat kränks. Varje år utsätts ett stort antal människor för våld från en närstående. Ofta sker våldet på den plats där man ska kunna känna sig som tryggast, hemma. Våldet och förtrycket tar sig många olika uttryck, från verbala kränkningar, kontroll och isolering till grovt fysiskt och sexuellt våld. Karolinska Institutet tog först fram denna kurs på uppdrag av Stockholms stad och utbildningen gavs till över 3 000 medarbetare under tre år. Kursen har nu uppdaterats med nya inspelade föreläsningar och omarbetats så att den är helt webbaserad. Syfte och mål Kursens syfte är att ge dig en fördjupad bild av kunskapsläget vad gäller våld i nära relation med utgångspunkt i aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Målgrupp Den riktar sig till dig som möter människor i ditt arbete, exempelvis du som arbetar inom hälso- och sjukvården, äldrevården, socialtjänst, psykiatri eller inom skolväsendet. Hur ska du ställa frågor om våld? Hur kan du bemöta, vilken hjälp finns att få? Denna kurs kan vara utgångspunkt för att skapa bättre rutiner på arbetsplatsen från dag ett.  Upplägg Kursen omfattar 3 högskolepoäng och består av två moduler med 15 inspelade föreläsningar av 8 olika experter inom området, samt tre delar med instuderingsmaterial och avslutas med en webbaserad examination. Kursen är helt webbaserad och framtagen i syfte att fungera flexibelt för dig som deltagare.