IDéHANTERING FöR YRKESVERKSAMMA

Card image cap
 • DURATION
  12 WEEKS
 • SUBJECT AREA
  Operations management
 • CREDITS
  5.0 HP
 • INSTITUTION
  Karlstad University
 • STUDY TYPE
  Distance
 • START DATE
  2023-09-25
 • END DATE
  2023-12-15

Applications 2023-03-08 - 2023-09-10

COURSE DESCRIPTION

Företag och organisationer arbetar ständigt med att utveckla nya tjänster eller produkter. En viktig del i detta arbete är idéhantering - att främja idéskapande och kunna hantera idéer på ett effektivt sätt för att i slutändan stärka konkurrenskraften inom företaget. Detta kan du lära dig mer om i denna kurs som vänder sig till dig som är yrkesverksam.

Idéhantering handlar om att kunna strukturera kreativa innovationsprocesser och möjliggöra en systematisk generering, vidareutveckling och utvärdering av idéer vid innovationsarbete. Genom effektiva idéhanteringsprocesser kan företag och organisationer förbättra sitt innovationsarbete och på så sätt lättare kunna fånga upp kreativitet och nya idéer. I denna kurs får du ökad kunskap och förståelse för teorier, centrala koncept och modeller som kan användas för att på ett systematiskt och hållbart sätt hantera och arbeta med idéskapande, idéutveckling och idéutvärdering. Kunskap som kan hjälpa dig att förbättra effektiviteten och innovationsarbetet inom din organisation och som bidrar till att utveckla din egen kompetens.

Kursen behandlar idéhantering utifrån fyra delområden:

 • Grundläggande teorier om idéhantering och dess roll i organisationens innovationsprocess.
 • Idékonceptet, kreativitet och idégenerering inom organisationer
 • Teorier och metoder för vidareutveckling av idéer i organisationer.
 • Metoder för idéutvärdering, bedömning och beslut samt strategier för outsourcing

Målsättningen är att du efter avslutad kurs ska kunna redogöra för teorier kring idéhantering, redogöra och tillämpa metoder för idégenerering, idéutveckling och idéutvärdering. Du ska kunna kritiskt reflektera över idéhanteringsprocessen och dess olika delmoment utifrån ett tjänsteperspektiv och analysera organisationens idéhanteringsprocess samt bedöma möjliga förbättringsområden.

För vem?
Kursen vänder sig till dig som arbetar med innovation, tjänsteutveckling, produktutveckling affärsutveckling, innovationsprocesser med mera, och som vill få mer kunskap om idéskapande, idéutveckling och idéutvärderingsmetoder.

Övrigt
Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Den riktar sig till dig som är yrkesverksam och ges på deltid så att studier och arbete kan kombineras. Undervisningen sker på svenska och engelska och genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform.

Kursen är avgiftsfri och antal platser är begränsat.

Studieperiod

Hösten 2023: vecka 39-50
Hösten 2024

Läs mer och anmäl ditt intresse via kursens webbplats.

Välkommen!

courses you may also like