TRANSFORMATION FöR HåLLBAR UTVECKLING

Card image cap
 • DURATION
  14 WEEKS
 • COURSE LEVEL
  Other
 • CREDITS
  5.0 HP
 • INSTITUTION
  Karlstad University
 • STUDY TYPE
  Distance
 • START DATE
  2024-02-01
 • END DATE
  2024-05-07

Applications 2023-10-10 - 2024-01-14

COURSE DESCRIPTION

Vill du få kunskap om hållbar utveckling och vara delaktig att göra en verklig förändring för en mer hållbar framtid? Då är denna kurs för dig!


OM KURSEN
I den här kursen sätter vi fokus på hållbar utveckling och hållbarhetsutmaningar i dagens samhälle. Du får kunskap och förståelse för begreppet hållbar utveckling och hur det kan tillämpas i olika verksamheter.

Du får insikt i de miljö- och resursproblem som mänskligheten står inför och  tekniska och politiska styrmedel som kan användas för att lösa dem samt en inblick i de psykologiska faktorer som hindrar eller möjliggör transformation mot en hållbar riktning. 

Du lär dig att:

Kritiskt reflektera över begreppet hållbar utveckling och skilja mellan normativa värderingar och vetenskapliga fakta och definitioner.
Identifiera tekniska möjligheter och begränsningar för att lösa olika problem med tekniska lösningar.
Redogöra för politiska styrmedel inom miljöområdet.
Förstå förmågor inom Inner Development Goals som är avgörande för att nå en transformation i en hållbar riktning.

MÅLGRUPP
För dig som är yrkesverksam och vill få mer kunskap kring hållbar utveckling. Företagsledare eller entreprenörer som vill integrera hållbarhetsperspektiv i din verksamhet och sträva efter en mer hållbar affärsmodell, anställda som vill förstå och bidra till hållbarhetsarbetet i sin organisation, miljö- och hållbarhetsrådgivare och konsulter som vill utveckla sin kompetens och förmåga att stödja olika organisationer i hållbarhetsfrågor, offentliga tjänstemän och beslutsfattare som behöver förstå de politiska styrmedel som finns tillgängliga för att hantera miljö- och resursfrågor och främja hållbar utveckling, samt samhällsengagerade personer som vill ha en ökad förståelse för hållbarhetsfrågor och bidra till en mer hållbar utveckling.

GENOMFÖRANDE
Du kommer att delta aktivt i digitala diskussioner och samarbeta med andra kursdeltagare för att ta fram nya insikter och tillämpa kursens teorier på egna erfarenheter. Kursen förutsätter självständigt arbete, kontinuerlig textinläsning och aktivt deltagande i undervisningen. Kursen examineras genom teoretiska och praktiska uppgifter som diskuteras och presenteras genom skriftliga och muntliga, individuella och gruppvisa uppgifter som diskuteras och presenteras på obligatoriska seminarier.

Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Undervisningen genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform och genom zoomträffar. 

FÖRELÄSARE 
Fredrik Wikström, professor miljö- och energisystem, och Helén Williams, docent miljö- och energisystem, båda verksamma vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) och ämnet miljö- och energisystem vid Karlstads universitet.

BEHÖRIGHETSKRAV
90 hp varav lägst 30 hp på G2F-nivå eller högre inom samhälls-, beteende- eller naturvetenskap samt minst 2 års arbetslivserfarenhet inom för kursen relevant yrkesverksamhet. Gymnasiets engelska 6. Motsvarandebedömning kan göras.

Läs mer och anmäl ditt intresse via kursens webbplats: https://www.kau.se/ctf/ise/transformation-hallbar-utveckling

courses you may also like